0 2244 5599 SUANDUSIT295@gmail.com

ค่ายส่งเสริมทักษะ

LA – ORIETY ENGLISH PROGRAM (ละออริตี้ อิงลิช โปรแกรม)

TEST

Posted By annop_pin

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่านให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเป็นอย่างมาก ท่านจึงริเริ่มให้มีการจัดตั้งโครงการ La-Oriety English Program (ละออริตี้ อิงลิช โปรแกรม) ขึ้น โดย La-oriety มาจาก Laorutis และVariety ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในสไตล์ละอออุทิศวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือเสริมสร้างความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 La-oriety EnglishProgram นำกรอบแนวคิดของ “The Early Years Foundation Stage (EYFS)” ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจักร และหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของแคมบริด์จ มาปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูและบุคลากรที่มีคุณภาพจากหลากหลายสาขา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่บริหารจัดการโดย Suan Dusit The Open มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมแคมป์เพื่อพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งรัฐบาล เอกชน และนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

     การจัดโครงการนี้ เราคำนึงถึง:

 • ลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน
 • อิสระในการเรียนรู้ ภายใต้ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
 • การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
 • พัฒนาการและการเรียนรู้ในวิธีการและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน

     กรอบการพัฒนา

 • การพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์
  มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในตนเอง การจัดการกับความรู้สึกและพฤติกรรม การมีปฏิสัมพันธ์
  กับผู้อื่น การแบ่งปัน และการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับ
 • การพัฒนาด้านร่างกาย
  มุ่งเน้นทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ การเรียนรู้
  เกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดี และการจัดการดูแลตนเองได้
 • การพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสาร
  มุ่งเน้น การฟังและความใส่ใจในสิ่งที่ฟัง ความเข้าใจในความหมายของ
  สิ่งที่พูด การสื่อสารกับผู้อื่น การพัฒนาคำศัพท์และการพูดสื่อสาร

     ขอบเขตเนื้อหา

 • การอ่านออก เขียนได้
  ความเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือ การเน้นคำและความหมาย
  การเรียนรู้การเขียน และอ่านออกเสียงและพยัญชนะต่างๆ
 • คณิตศาสตร์
  การเรียนรู้เรื่องตัวเลขและการนับจำนวน เวลา การวัด ความจุ ปริมาตร
  พื้นที่ รูปทรง สิ่งตรงข้าม ฯลฯ ผ่านการเล่น
 • ความเข้าใจโลก
  การสืบค้นเกี่ยวกับธรรมชาติและโลกรอบตัวผู้เรียน การพูดคุยกับผู้อื่นรวมถึงผู้คน
  ในชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง และ การเรียนรู้
  การใช้อุปกรณ์ ICT ด้วยความมั่นใจ
 • การแสดงออกด้านศิลปะและการอออกแบบ
  ความเพลิดเพลินในการแสดง ความคิดสร้างสรรค์ การร้องเพลง
  การเต้นรำ การเล่นดนตรี การเล่นตามจินตนาการ และการใช้วัสดุและสี
  เพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง

Written by annop_pin

Comments are closed.