0 2244 5599 SUANDUSIT295@gmail.com

หมวดหมู่: ค่ายส่งเสริมทักษะ

ค่ายส่งเสริมทักษะ

English Playtime พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กผ่านการเล่น การทำกิจกรรมที่หลากหลาย

ค่ายส่งเสริมทักษะ

LA – ORIETY ENGLISH PROGRAM (ละออริตี้ อิงลิช โปรแกรม)

ค่ายส่งเสริมทักษะ

Suan Dusit Summer Camp 2018 (for international school students) พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

ค่ายส่งเสริมทักษะ

Suan Dusit Summer Camp 2018 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมค่าพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต โดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual pprogram)

ค่ายส่งเสริมทักษะ

After School Camp 2017 สอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ค่ายส่งเสริมทักษะ

Kids October Camp 2017 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการ ระหว่างวันที่ 16 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560